Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.

GDPR

Informační memorandum o ochraně osobních údajů pro webový portál prometheus-eknihy.cz


Rádi bychom Vás informovali, že s účinností od 25. 5. 2018 nabývá platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“).

Toto memorandum má za účel informovat Vás o tom, jaké osobní údaje o Vás v rámci naší činnosti zpracováváme, k jakým účelům a na základě jakého právního titulu tak činíme, jak jsou tato data chráněna a také jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Obsah informačního memoranda:
1. Kdo jsme.
2. Jaké osobní údaje zpracováváme. 
3. Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme a z jakého zákonného titulu toto zpracování provádíme (tedy proč to smíme dělat).
4. Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme a jak dlouho osobní údaje uchováváme.
5. Komu vaše osobní údaje poskytujeme a jak jsou zabezpečeny.
6. Jaká práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte. 
7. Další informace.

1. Kdo jsme.
PROMETHEUS, spol. s r. o., se sídlem Praha 4, Čestmírova 10, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 21875, IČ: 49681231, DIČ: CZ49681231.

Společnost PROMETHEUS, spol. s r. o., jako správce Vašich osobních údajů, v rámci své činnosti, což je nakladatelská a vydavatelská činnost, provádí nejen zpracování Vašich osobních údajů, ale také za ně odpovídá.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme.
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb a které získáváme přímo od Vás (např. při registraci 
na webový portál, při zadání objednávky atd.) a nikoliv prostřednictvím třetích osob.

Zpracováváme následující osobní údaje:
      identifikační údaje: jméno, příjmení, tituly, adresa, země, e-mailová adresa, IP adresa
      kontaktní údaje: telefonní kontakt

      Upozorňujeme, že u žáků a studentů (mladších 16 let) vyplňuje své osobní údaje zákonný zástupce.     

3. Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme a z jakého zákonného titulu toto zpracování provádíme (tedy proč to smíme dělat). 
Vaše osobní údaje jsou užívány k naplnění aktivit, které jsou předmětem činnosti společnosti, kterým je nakladatelská a vydavatelská činnost. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění povinností vyplývajících:

     - ze smluvních vztahů – a všech zpracování, která se smluvním vztahem souvisí a také zpracování směřující k uzavření smlouvy – např. vyřízení 
       objednávek, zasílání licencí elektronických knih, ověření stavu platby a případné reklamace;

     - ze zákonné právní povinnosti – jde o zpracovávání a uchovávání dat vyplývajících ze zákona nebo jiných nařízení, spadá sem povinnost předávat
       informace státním orgánům, ale i povinnost archivovat data např. účetní agenda společnosti;

     - oprávněného zájmu – např. zasílání informací a obchodních sdělení.

4. Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme a jak dlouho osobní údaje uchováváme.
Společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5. Komu vaše osobní údaje poskytujeme a jak jsou zabezpečeny.
Jsme si vědomi, jak důležité je bezpečí Vašich osobních údajů a Vaše soukromí.

Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření.

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci společnosti, kteří je potřebují pro výkon své práce a také další subjekty, kterými jsou poskytovatelé IT služeb (např. technické zajištění webového portálu), daňový poradce (účetní doklady), případně právník (reklamace).

Z důvodu umožnění přímé platby objednávek kreditní kartou nebo pomocí internetového bankovnictví, jsou Vámi poskytnuté platební údaje zpracovávány platební bránou (GOPAY). Tyto údaje naše společnost neuchovává.

V souborech cookies (na Vašem počítači) se uchovávají údaje o pohybu na našem webovém portálu – tyto údaje jsou anonymizovány a ze žádného z těchto údajů nelze jednoznačně určit Vaši identitu.

Veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji, jsou povinny dbát o bezpečnost Vašich údajů, zachovávat mlčenlivost o všech údajích, s kterými přišly do styku a také zachovávat mlčenlivost o zabezpečení těchto údajů. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru nebo smluvního vztahu.

Společnost musí též poskytnout osobní údaje a nezbytnou součinnost příslušným orgánům státní správy v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy např. finanční správě, orgánům činným v trestním řízení atd.

6. Jaká práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte.
Máte právo na informace, jaká konkrétní data o Vás zpracováváme, jakým způsobem a k jakým účelům je používáme (k této informaci slouží informační memorandum vyvěšené na našem webovém portálu prometheus-eknihy.cz).

Máte právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a změny osobních údajů.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů.

Máte právo na výmaz osobních údajů tzv. právo být zapomenut (to pouze v případě, že vaše osobní údaje nejsou vedeny na základě relevantního zákonného titulu – viz bod. 3).

Máte právo na kopie zpracovávaných osobních údajů (první kopie je bezplatná).

Máte právo na přenositelnost osobních údajů.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je nějaké zpracování osobních údajů založeno na Vašem informovaném souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

I při realizaci těchto práv musíme dbát na ochranu Vašich osobních údajů, a proto máme právo a povinnost požádat Vás před poskytnutím informací, případně kopií osobních údajů, o další dodatečné informace nezbytné k prokázání totožnosti žadatele.

Výše uvedená práva můžete uplatnit - eknihy@prometheus-nakl.cz                                                            
                                                           - tel.: +420 605 282 271

S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel.: + 420 234 665 111.

7. Další informace.
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Abychom zajistili, že informace, které zde uvádíme, jsou stále aktuální a odpovídají skutečnosti a platným zákonům, vyhrazujeme si právo na případnou opravu, doplnění nebo odstranění části tohoto memoranda. Na našem webovém portálu prometheus-eknihy.cz naleznete vždy aktualizovanou verzi.

Kontaktní údaje:
PROMETHEUS, spol. s r. o.
Čestmírova 10, 140 00 Praha 4
e-mail: eknihy@prometheus-nakl.cz  
tel.: +420 605 282 271