Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.

Obchodní podmínky

Poskytovatel webové knihovny elektronických knih:
PROMETHEUS, spol. s r. o.
sídlem Praha 4, Čestmírova 10, PSČ 140 00
IČ: 49681231, DIČ: CZ49681231
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 21875

kontakt:
tel.: 261 215 409
e-mail: eknihy@prometheus-nakl.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb na portálu www.prometheus-eknihy.cz (dále jen „Portál“) je obchodní společnost PROMETHEUS, spol. s r. o., sídlem Praha 4, Čestmírova 10, PSČ 140 00, IČ: 49681231, DIČ: CZ49681231, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 21875 (dále jen: „Poskytovatel“).

1.2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

  1. Uživatelem: právnická nebo svéprávná fyzická osoba, která se registruje na Portálu a které je zřízen uživatelský účet na Portálu;
  2. uživatelským účtem: účet zřízený Poskytovatelem Uživateli na Portálu pod Uživatelem zvolenou platnou e-mailovou adresou a heslem;
  3. elektronickou knihou (též „e-kniha“): na Portálu umístěný datový soubor obsahující v elektronické podobě dílo, vyjádřené písmem, obrazem nebo zvukem (např. literární, umělecké nebo vědecké dílo, kniha, úřední dílo, článek, návod, příručka, noviny, časopis), které může i nemusí být předmětem ochrany autorského práva, avšak je vždy předmětem práva ochrany Poskytovatele jako nakladatele; 
  4. licencí: oprávnění Uživatele k užití elektronické knihy v rozsahu stanoveném Poskytovatelem;
  5. Zpracovatelem: právnická osoba zajišťující Poskytovateli hardwarové nebo softwarové vybavení.

1.3. Není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, probíhají veškerá jednání a komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem elektronicky prostřednictvím přístupů Uživatele k Portálu nebo formou e-mailů zasílaných na e-mailovou adresu Poskytovatele uvedenou shora v jeho kontaktech nebo na e-mailovou adresu Uživatele zadanou v jeho uživatelském účtu.

2. Autorská práva

2.1. Uživatel bere na vědomí, že obsah Portálu je chráněn zákony a dalšími právními předpisy na ochranu autorských práv a na ochranu duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah Portálu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do jeho obsahu. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat služby Portálu.

2.2. Elektronické knihy umístěné na Portálu jsou předmětem ochrany autorského práva. Uživatel nesmí elektronické knihy stahovat a užívat v jiném rozsahu než v rozsahu licence udělené Poskytovatelem.

2.3. Poskytovatel prostřednictvím Portálu zpřístupní Uživateli v rámci jeho uživatelského účtu a za úplatu elektronickou knihu v rozsahu počtu zaplacených licencí. Uživatel může elektronickou knihu užívat sám nebo její užití zpřístupnit třetím osobám v rozsahu počtu zakoupených licencí. Uživatel a osoby, kterým Uživatel v souladu s licencemi elektronickou knihu zpřístupní, nesmějí pořizovat její rozmnoženiny a nejsou oprávněni ji užívat jinak než pro svoji osobní potřebu, zejména ji nesmějí dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti (vyjma vztahu učitel – žák) či jakkoliv měnit formát datového souboru a ani jinak zasahovat do datové struktury souboru, který obsahuje elektronickou knihu.

2.4. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může v zájmu ochrany autorských práv datové soubory s elektronickou knihou technicky chránit šifrováním tak, aby byly přístupné jen Uživateli, případně do nich vkládat data Uživatele nebo Poskytovatele, která budou viditelná při zobrazení elektronické knihy.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace na Portálu zřídí Poskytovatel Uživateli uživatelský účet pod Uživatelem zvoleným přihlašovacím jménem (platná e-mailová adresa) a heslem. Uživatel je povinen přihlašovací jméno a heslo chránit před zneužitím třetí osobou. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Uživatelem. V případě podezření na možné zneužití je Uživatel povinen neprodleně změnit přihlašovací heslo na stránce „Změnit heslo“ v uživatelském účtu Uživatele. Nezmění-li Uživatel přihlašovací heslo, považuje se každá osoba, která se přihlásí do uživatelského účtu uvedením přihlašovacího jména a hesla za Uživatele.

3.2. Uživatel se zavazuje uvést správně a pravdivě všechny své registrační údaje požadované na registračním formuláři a tyto řádně aktualizovat.

3.3. Uživatel bere na vědomí, že z technických důvodů nemusí být uživatelský účet dostupný nepřetržitě. Na plánované odstávky přístupu do uživatelských účtů z důvodu údržby systému budou Uživatelé Poskytovatelem předem upozorněni na úvodní stránce Portálu.

3.4. V případě důvodného podezření, že Uživatel porušil autorská práva nebo technickou ochranu elektronické knihy či jiné své závazky podle těchto obchodních podmínek, je Poskytovatel oprávněn přístup na uživatelský účet omezit či zablokovat, o čemž Uživatele e-mailem vyrozumí.

4. Pořízení on-line přístupu k elektronické knize

4.1. Uživatel je oprávněn pořídit on-line přístup k elektronické knize na Portálu tak, že po vybrání elektronické knihy ze seznamu odsouhlasí na stránce „Košík“ požadované elektronické knihy a počet požadovaných licencí. Dále vyplní nebo zkontroluje fakturační údaje a doplní případné další údaje.

4.2. Kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ je vytvořena objednávka a Uživatel je přepnut do platebního systému GoPay, kde provede platbu.

4.3. Uživatel je povinen si objednávku a veškeré údaje v ní uvedené zkontrolovat. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku chyb nebo nesprávných údajů uvedených v objednávce.

4.4. Přijetí objednávky potvrdí Poskytovatel Uživateli v jeho uživatelském účtu na stránce „Objednávky a doklady“.

4.5. Objednávka je závazná a jejím odesláním Uživatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

4.6. Cena on-line přístupu ke každé elektronické knize je na Portálu uváděna za jednu licenci včetně DPH. Po odeslání objednávky nemůže být cena Poskytovatelem jakkoliv změněna.

4.7. Cena objednaných licencí elektronických knih musí být Uživatelem zaplacena bankovním převodem nebo platební kartou prostřednictvím systému GoPay. V případě platby bankovním převodem musí Uživatel uvést variabilní symbol, který mu byl Zpracovatelem oznámen.

4.8. Zaplacením ceny objednaných licencí elektronické knihy na účet Poskytovatele je mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena smlouva o zpřístupnění elektronické knihy, kterou Poskytovatel za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami, poskytuje Uživateli právo na on-line přístup k elektronické knize tak, že mu elektronickou knihu zpřístupní on-line na stránce „Moje knihy“ a „Správa zakoupených licencí“ jeho uživatelského účtu.         

4.9. Uživatel má právo od smlouvy o zpřístupnění elektronické knihy v rozsahu všech zaplacených licencí (nikoliv však pouze některých) odstoupit do 14 dnů ode dne jejího uzavření doručením písemného oznámení o odstoupení Poskytovateli na adresu jeho sídla. K písemnému oznámení je oprávněn použít přiložený vzorový formulář. Poskytovatel do 14 dnů od odstoupení vrátí Uživateli zaplacenou cenu na účet, ze kterého ji uhradil nebo na účet uvedený v oznámení o odstoupení. Neprodleně po odstoupení zruší Poskytovatel Uživateli přístupové kódy k elektronické knize v rozsahu všech licencí.

4.10. Zakoupí-li Uživatel více licencí k e-knize má možnost získat od Poskytovatele kódy dle počtu zakoupených licencí pro poskytnutí časově omezených licencí dalším osobám (např. škola svým žákům). Další osoba může po registraci na Portálu na stránce „Moje knihy“ přidat licenci k e-knize prostřednictvím tohoto kódu. Poskytne-li Uživatel takto licenci další osobě, je povinen tuto osobu zavázat k dodržování těchto obchodních podmínek a zejména k dodržování ochrany autorských práv. Poskytnuté licence třetím osobám zůstávají stále ve správě Uživatele, který licence zakoupil (např. školy). Uživatel má všechny kódy k zakoupeným licencím, jakož i daňové doklady k nim, zpřístupněny ve svém uživatelském účtu.

4.11. Neobdrží-li Uživatel po zaplacení kódy k zakoupeným licencím, je oprávněn u Poskytovatele platbu e-mailem nebo písemně reklamovat, avšak nejdéle do 5 dnů ode dne jejího odepsání z účtu Uživatele. K reklamaci musí Uživatel přiložit kopii bankovního výpisu s odepsáním platby z účtu. Na výzvu Poskytovatele je Uživatel povinen poskytnout součinnost ke ztotožnění platby a k prokázání jejího převodu z účtu Uživatele na účet Poskytovatele. Poskytovatel je povinen do 30 dnů reklamaci prošetřit a Uživatele informovat a výsledku.

5. Technické podmínky služby a odpovědnost Poskytovatele za vady

5.1. Pro využívání služby, ke stažení e-knih a k jejich zobrazení je nezbytné, aby Uživatel měl následující:

  1. hardwarové vybavení: PC, tablet, iPad nebo chytrý telefon,
  2. softwarové vybavení: Mac Os, Windows, Linux, Chromium, iOS 8 a vyšší nebo Android 4.0 a vyšší.

5.2. Používání elektronické knihy probíhá on-line zpřístupněním na stránce „Moje knihy“ uživatelského účtu. Na tabletech, iPadech a chytrých telefonech je možné elektronickou knihu používat po dobu 7 dnů také off-line.

5.3. Uživatel není oprávněn při využívání služeb Portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu. Portál a uživatelský účet je možné využívat jen v souladu s určením služby, v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů.

5.4. Poskytovatel neodpovídá za vady služby a i za nemožnost přístupu k elektronické knize pro nedostatečné hardwarové nebo softwarové vybavení Uživatele nebo pro závady internetového spojení.

5.5. Poskytovatel je oprávněn přerušit či dočasně zastavit jakoukoliv službu Portálu nebo i přístup na Portál. Poskytovatel neodpovídá Uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou dočasnou nebo trvalou nedostupností Portálu nebo některé jeho aplikace. Plánovaná zastavení služeb Portálu zejména z důvodu jeho údržby nebo aktualizace oznámí Provozovatel předem na Portálu.

5.6.  Poskytovatel neodpovídá za vady služby nebo vady datového souboru obsahujícího e-knihu v důsledku neoprávněného zásahu Uživatele nebo třetí osoby nebo způsobených vadami hardwaru nebo softwaru Uživatele, jakož i jejich virovým napadením.

6. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

6.1. Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí s poskytnutím těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, platná e-mailová adresa; Uživatel, který je právnickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: název právnické osoby, jméno a příjmení odpovědné osoby, adresa sídla společnosti, IČ a, DIČ. V případě placení platební kartou souhlasí Uživatel s poskytnutím jejího čísla, kontrolního čísla a data platnosti pouze do platebního systému, který neumožňuje jejich prozrazení Poskytovateli (např. systém GoPay).

6.2. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů specifikovaných v předcházejícím odstavci (dále jen: „osobní údaje“) Poskytovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, naplnění jejich vzájemného smluvního vztahu, pro účely identifikace Uživatele týkající se zabezpečení proti kopírování a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Poskytovatelem.

6.3. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

6.4. Zpracováním osobních údajů Uživatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto Zpracovatele.

6.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.6. Uživatel si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Poskytovatele. Protože bez možnosti zpracování osobních údajů Uživatele nemá Poskytovatel možnost řádně zajistit poskytování služeb ve smyslu těchto obchodních podmínek, souhlasí Uživatel, aby v tomto případě Poskytovatel zrušil jeho uživatelský účet a registraci na Portálu a nadále mu služby Portálu neposkytoval.

6.7. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu Uživatele. Tento svůj souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat mailem odeslaným na mailovou adresu Poskytovatele uvedenou na Portálu.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky a pro případné spory je dána pravomoc soudu v České republice.

7.2. Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí těmito obchodními podmínkami, příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb. a autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platných zněních. Není-li těmito obchodními podmínkami stanoveno jinak, platí obecná právní úprava.

7.3. Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo právně neúčinné nebo nerealizovatelné nebo se jím stane, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení a ani těchto obchodních podmínek obecně. Namísto neplatného nebo neúčinného nebo nerealizovatelného ustanovení nebo k zaplnění mezery v těchto obchodních podmínkách nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a  účelem nejbližší účelu a smyslu těchto obchodních podmínek a ustanovení původního.

7.4. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit zveřejněním na Portálu. Uživatel bere na vědomí, že tato změna mu nebude oznámena a že je proto povinen před každým využíváním služeb Portálu se seznámit s aktuálním zněním obchodních podmínek.

7.5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2015.


V Praze dne 1.11.2015

PROMETHEUS, spol. s r.o.
Ing. Dana Smolíková
jednatelka

 

Příloha: Formulář pro odstoupeni od smlouvy